Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

17:52
1435 450c
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
17:52
2560 5366
Reposted fromMuppet Muppet viairmelin irmelin
17:51
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
17:50
4301 9607 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 24 2019

17:02

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viairmelin irmelin
17:01
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacysia cysia
17:00
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
16:57
16:57
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin

November 04 2018

17:04
0495 8b84
Reposted fromipo ipo viatoffifee toffifee
17:03
7760 27b2 500
Porto '18
Reposted fromFuel Fuel viapoppyseed poppyseed
16:59
4289 6e6d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:59
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viatoffifee toffifee
16:58
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
16:55
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka viatoffifee toffifee
16:55
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viatoffifee toffifee
16:54
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
16:54
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viapassionative passionative
16:54
6206 2dc2 500
16:53
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl